Jump to content

Regulamin IMPREZ KPASG.net 20.04.2011


JarekM
 Share

Recommended Posts

1. Terminy i określenia.

1.1. Impreza – spotkanie organizowane za pośrednictwem portalu kpasg.net.

1.2. Organizator – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, organizująca i nadzorująca imprezę.

1.3. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, uczestnicząca w imprezie jako gracz.

1.4. Gość – osoba fizyczna na prawach uczestnika nie będąca użytkownikiem portalu kpasg.net.

1.5. Replika – replika broni strzelająca kompozytowymi kulkami o kalibrze 6mm lub 8mm lub/i inna (specjalna) określona przez organizatora.

1.6. Resp – wyznaczony (oznaczony) obszar w którym czasowo przebywają uczestnicy wyłączeni z walki (trafieni). Postępowanie i czas przebywania na respie regulowane są przez organizatora.

1.7. Teren – obszar, na którym odbywa się impreza obejmująca miejsca zbiórki uczestników, parkingi, miejsca biwakowania i wszystkie inne punkty charakterystyczne dla organizowanej imprezy.

2. Uczestnicy

2.1. W imprezie mogą brać udział uczestnicy, którzy zadeklarowali taką chęć.

2.2. Z uczestnictwa w imprezie można zrezygnować w dowolnym momencie przed jej rozpoczęciem a w czasie jej trwania, po uprzednim poinformowaniu organizatora oraz oddaniu wszelkich akcesoriów (np: opaski, bandaże, flagi, itp.) przez niego dostarczonych.

2.3. Osoba zapraszająca bierze pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości.

2.4. W kontekście pkt. 2.3 osoba zapraszająca gości jest zobowiązana do przekazania im wszelkich informacji na temat charakteru i regulaminu imprezy.

2.5. Obowiązkiem uczestnika imprezy jest posiadanie kamizelki odblaskowej służącej do oznaczenia się jako trafiony.

2.6. Uczestnik, zgłaszając chęć uczestnictwa w imprezie, akceptuje jej regulamin i bezwzględnie podporządkowuje się poleceniom organizatora.

2.7. Punkt 2.6 nie ma zastosowania kiedy polecenia organizatora pozostają w sprzeczności z nadrzędnymi aktami prawnymi.

2.8. Uczestnik odpowiada za wszelkie naruszenia prawa, które wynikają z jego działania zarówno zamierzonego jak i niezamierzonego.

2.9. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie osobom uznanym przez niego za niepożądane. W szczególności dotyczy to tworzenia list na imprezy (niepożądany uczestnik musi być skutecznie poinformowany o zakazie uczestnictwa przed przybyciem na imprezę i skreślony z listy uczestników) jednakże nie wyklucza odmowy uczestnictwa w imprezie dla osób będących na miejscu (niezapisanych wcześniej na listę uczestników, małoletnich, będących pod wpływem alkoholu/środków odurzajacych, nie spełniających wymagań określonych dla imprezy itp.).

3. Repliki i ich ograniczenia

3.1. Organizator określa limity dotyczące prędkości wylotowej (fps) lub/i sposobu używania poszczególnych rodzajów replik:

- budynki / tereny otwarte / snajperskie / wsparcia.

3.2. Organizator określa typ/rodzaj stosowanych magazynków:

- hi-cap tak/nie,

- mid-low-real,

- broń wsparcia tak/nie.

3.3. Organizator określa ilość amunicji w magazynkach dla poszczególnych rodzajów replik:

- mid-low-real / broń wsparcia / broń boczna.

3.4. Organizator określa ilość amunicji przenoszonej luzem:

- broń boczna / szturmowa / wsparcia / snajperska.

3.5. Organizator określa zasady doładowywania amunicji przenoszonej luzem:

- dowolny moment tak/nie.

3.6. Zabrania się korzystania z kulek metalowych, metalizowanych i szklanych i innych nie stanowiących amunicji do replik ASG.

3.7. Organizator może dopuścić do użytku w czasie imprezy inne rodzaje replik o specjalnym zastosowaniu (np. markery paintballowe do niszczenia pojazdów).

3.8. Organizator może żądać zbadania wybranych/wszystkich replik na chronometrze oraz oznaczyć je w sposób trwały po tym pomiarze. Oznaczenie może zostać dostarczone przez organizatora lub przez uczestnika (wzór podaje organizator).

3.9. Transport repliki/replik na imprezę/z imprezy musi się odbywać w sposób nie wzbudzający zainteresowania osób postronnych. W szczególności, w środkach komunikacji publicznej replika musi być schowana do pokrowca/plecaka bądź też zakryta w sposób uniemożliwiający jej rozpoznanie.

4. Broń biała

4.1. Broń biała nie może być używana w czasie imprezy za wyjątkiem sytuacji nie bedących bezpośrednim atakiem na uczestników.

5. Pirotechnika

5.1. Organizator każdorazowo określa czy na imprezie można używać pirotechniki.

5.2. Organizator określa charakter używanych materiałów pirotechnicznych wraz ze sposobem ich dostarczenia.

5.3. Materiałów pirotechnicznych na imprezach mogą używać (inicjować) tylko osoby pełnoletnie.

5.4. Na imprezach dopuszczone są:

5.4.1. Komercyjne granaty rozpryskowe,

5.4.2. Komercyjne granaty/świece dymne,

5.4.3. Komercyjne miny naciskowe/odciągowe/z zapłonem elektrycznym,

5.4.4. Granaty rozpryskowe przygotowane samodzielnie,

5.4.5. Granaty/świece dymne przygotowane samodzielnie,

5.4.6. Miny naciskowe/odciągowe/z zapłonem elektrycznym wykonane samodzielnie.

5.5. Ładunkiem pirotechnicznym w samodzielnie wykonanych granatach/minach muszą być powszechnie dostępne w sprzedaży petardy typu *204 (HxW: 70mmx12).

5.6. Wypełnieniem nie mogą być żadne elementy głębokopenetrujące (kulki metalowe, szklane itp). Zaleca się stosowanie grochu spożywczego lub kulek asg.

5.7. Korpus granatu musi być wykonany z elementów zapewniających brak ostrych krawędzi po jego fragmentacji (zabrania się używania elementów z tworzywa, np.: rur pcv). Zaleca się stosowanie tub papierowych/tekturowych.

5.8. Samodzielnie wykonane granaty/świece dymne nie mogą emitować w trakcie spalania czynników toksycznych. Zabronione jest wykonywanie granatów/świec dymnych np. z piłeczek pingpongowych.

5.9. Organizator może zażądać demonstracji samodzielnie wykonanej pirotechniki i na tej podstawie zabronić używania jej na imprezie.

5.10. Za skutki użycia pirotechnniki (w szczególności obrażenia oraz podpalenia) odpowiedzialny jest użytkownik używający materiałów pirotechnicznych.

5.11. Użycie pirotechniki powinno być poprzedzone okrzykiem "granat"/"świeca".

6. Pojazdy

6.1. Charakter użycia, sposób poruszania, oznaczenia pojazdów określa organizator.

6.2. Organizator może zabronić ostrzeliwania pojazdu z replik bądź przygotować odrębny system umożliwiający eliminację pojazdów.

6.3. Organizator określa w jaki sposób pojazdy in-game mogą być eliminowane.

7. Zachowanie uczestnika/Zasady bezpieczeństwa

7.1. Na imprezach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz środków o charakterze odurzającym.

7.2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/będące pod wpływem środków odurzających będą eliminowane z uczestnictwa bez ostrzeżenia zarówno przed jak i w trakcie imprezy.

7.3. Na imprezie obowiązuje posiadanie i używanie przez cały czas jej trwania, na całym jej terenie, ochrony oczu.

7.4. Organizator może wyznaczyć na terenie gry strefy, w których używanie ochrony oczu jest nieobowiązkowe.

7.5. Ochrona oczu uczestnika musi dobrze zasłaniać oczy, pewnie się trzymać, i wytrzymywać strzał o sile minimum 500 FPS z odległości max. 3m.

7.6. Uczestnik może zostać poproszony o pokazanie swojej ochrony oczu innym graczom. Jeśli odmówi/ochrona oczu okaże się niewystarczająca/zostanie uszkodzona przez kulki nie zostanie dopuszczony do imprezy.

7.7. Zabrania się strzelania, ustawiania hop-up'a, „sprawdzania” repliki poza terenem gry, w kierunku samochodów/osób postronnych/osób bez ochrony oczu.

7.8. Terminatorstwo, czyli nagminne, rozmyślne nie przyznawanie się do trafień będzie karane usunięciem z imprezy przez organizatora na wniosek uczestników.

7.9. Wszelkie spory dotyczące terminatorstwa rozwiązywane są na miejscu.

8. Osoby towarzyszące/postronne

8.1. Zasady pkt. 7 dotyczą wszystkich osób towarzyszących przebywających na terenie gry podczas jej trwania, np. koordynatorów, reporterów, osób odgrywających role w scenariuszu ale nie używających replik (nie biorących bezpośredniego udziału w starciach).

8.2. W przypadku zauważenia na terenie gry osób cywilnych bez ochrony oczu lub spoza środowiska ASG (spacerowicze, grzybiarze itp), gra zostaje przerwana do momentu opuszczenia przez nie terenu. O każdym takim fakcie należy poinformować wszystkie osoby będące w bezpośrednim otoczeniu oraz organizatora.

9. Zasady trafień i zachowania po trafieniu

9.1. Zasady zachowania się po trafieniu określa organizator.

9.2. Za trafienie skuteczne uznaje się trafienie w ciało lub jakikolwiek element oporządzenia oraz:

rykoszety: uznaje się jako trafienie w ciało/nie uznaje się,

trafienia repliki: wyklucza replikę/uznaje się jako trafienie w ciało/nie uznaje się trafienia.

9.3. Nie uznaje się deklaracji strzału.

9.4. Silent kill - Dopuszcza się eliminację przeciwnika poprzez położenie mu ręki na karku/ramieniu/głowie i wypowiedzeniu słów "NIE ŻYJESZ". Osoba wobec której zastosowano silent kill jest zobowiązana zachować się jakby była trafiona i zachowuje bezwzględną ciszę.

9.5. Jeśli uczestnik nie jest pewny czy został trafiony ale zachodzi prawdopodobieństwo że tak, jest zobowiązany traktować tą sytuację jakby trafienie nastąpiło.

9.6. Osoby trafione zachowują się w sposób niekolidujący z dalszą rozgrywką, a w szczególności:

nie rozmawiają z biorącymi czynny udział i nie prowadzą korespondencji radiowej.

9.7. W przypadku zastosowania respa organizator określa czas przebywania na respie i sposób jego opuszczania.

9.8. W zależności od zastosowanych zasad osoby trafione:

9.8.1. oznaczają się kamizelką odblaskową,

9.8.2. losują kartę ran/trafień i postępują zgodnie z opisem na niej zawartym,

9.8.3. udają się na respa.

9.9. W rozgrywkach nocnych rolę kamizelki spełnia czerwona lampka lub czerwone światło chemiczne.

10. Branie do niewoli/przeszukiwanie

10.1. Organizator jest zobowiązany w regulaminie gry wskazać w szczególności zasady zatrzymania, przeszukania, rozbrajania, krępowania, transportu, pilnowania, leczenia i ucieczki jeńca.

11. Przepisy porządkowe

11.1. Zabrania się śmiecenia na terenach, na których organizowana jest impreza.

11.2. Za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia obowiązujących przepisów odpowiedzialna jest osoba łamiąca przepisy.

11.3. Osoby świadomie łamiące prawo oraz postanowienie niniejszego regulaminu będą eliminowane z imprezy – decydujący i nieodwołalny głos ma organizator.

Regulamin wszedł w życie 20110425 0000

Edited by Guest
  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Zmieniono zapis pkt. 2.9:

Było: 2.9. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie osobom uznanym przez niego za niepożądane.

Jest: 2.9. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie osobom uznanym przez niego za niepożądane. W szczególności dotyczy to tworzenia list na imprezy (niepożądany uczestnik musi być skutecznie poinformowany o zakazie uczestnictwa przed przybyciem na imprezę i skreślony z listy uczestników) jednakże nie wyklucza odmowy uczestnictwa w imprezie dla osób będących na miejscu (niezapisanych wcześniej na listę uczestników, małoletnich, będących pod wpływem alkoholu/środków odurzajacych, nie spełniających wymagań określonych dla imprezy itp.).

  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...