Jump to content

Regulamin ORGANIZACJI imprez KPASG.net 20.04.2011


JarekM
 Share

Recommended Posts

1. Terminy i określenia.

1.1. Impreza – spotkanie organizowane za pośrednictwem portalu kpasg.net.

1.2. Organizator – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, organizująca i nadzorująca imprezę.

1.3. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, uczestnicząca w imprezie jako gracz.

1.4. Gość – osoba fizyczna na prawach uczestnika nie będąca użytkownikiem portalu kpasg.net.

1.5. Replika – replika broni strzelająca kompozytowymi kulkami o kalibrze 6mm lub 8mm lub/i inna (specjalna) określona przez organizatora.

1.6. Resp – wyznaczony (oznaczony) obszar w którym czasowo przebywają uczestnicy wyłączeni z walki (trafieni). Postępowanie i czas przebywania na respie regulowane są przez organizatora.

1.7. Teren – obszar na którym odbywa się impreza obejmująca miejsca zbiórki uczestników, parkingi, miejsca biwakowania i wszystkie inne punkty charakterystyczne dla organizowanej imprezy.

2. Uczestnicy

2.1. Organizator jednoznacznie określa czy impreza jest dozwolona dla uczestników w wieku pomiędzy 16 a 18 lat. Brak takiego określenia oznacza iż udział mogą wziąć tylko osoby które mają ukończone 18 lat.

2.2. Organizator określa sposób weryfikacji użytkowników poniżej 18 roku życia i konieczność dostarczenia przez tych użytkowników aktualnych oświadczeń od rodziców/opiekunów prawnych (formularz w opracowaniu)

2.3. Organizator może ograniczyć imprezę tylko do uczestników zarejestrowanych na portalu kpasg.net.

2.4. Organizatora może dopuścić do uczestnictwa w imprezie zaproszonych gości, nie będących zarejestrowanymi użytkownikami portalu.

2.5. Uczestnik wpisuje się na listę nick’iem używanym na portalu kpasg.net dbając o poprawne skopiowanie istniejącej listy. Zabrania się jednocześnie kasowania/zmiany wpisów innych użytkowników bez wyraźnego powodu.

2.6. Zaproszeni spoza kpasg.net goście muszą widnieć na listach uczestników pod swoimi własnymi nick’ami wraz z dopiskiem „gość” oraz nick’iem osoby zapraszającej.

2.6.1 Organizator ma prawo do ograniczenia sposobów zapisu na imprezę (do np. zapisów via email itp.), po uzgodnieniu tego z redakcją forum i tylko w szczególnych wypadkach (np. milsim z niejawnymi stronami gry, impreza komercyjna z własnym systemem zapisów).

2.7. Organizator każdorazowo określa, czy na terenie pojawią się osoby towarzyszące/postronne, jaka będzie ich rola oraz w jaki sposób będą oznaczone/odróżniane od uczestników.

2.8. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie osobom uznanym przez niego za niepożądane. W szczególności dotyczy to tworzenia list na imprezy (niepożądany uczestnik musi być skutecznie poinformowany o zakazie uczestnictwa przed przybyciem na imprezę i skreślony z listy uczestników) jednakże nie wyklucza odmowy uczestnictwa w imprezie dla osób będących na miejscu (niezapisanych wcześniej na listę uczestników, małoletnich, będących pod wpływem alkoholu/środków odurzajacych, nie spełniających wymagań określonych dla imprezy itp.).

3. Pojazdy

3.1. Organizator może dopuścić do udziału w imprezie pojazdy.

3.2. Użyte pojazdy muszą być sprawne technicznie oraz posiadać ubezpieczenie OC.

3.3. Pojazdami muszą kierować osoby posiadająca uprawnienia do kierowania określonym typem pojazdu.

3.4. Pojazdy muszą poruszać się w sposób nienaruszający przepisów prawa. W szczególności na obszarach leśnych – tylko po drogach dopuszczonych do użytku kołowego.

3.5. Odpowiedzialność za szkody umyślne wyrządzone przez pojazd ponosi kierujący.

4. Obowiązki organizatora

4.1. Teren imprezy, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa.

4.2. Miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości - w widoczny sposób.

4.3. W przypadku konieczności uzyskania odrębnych zezwoleń na użytkowanie terenu, organizator winien przed imprezą takie zezwolenie/zgodę od właściciela terenu uzyskać.

4.4. Organizator każdorazowo określa zasady i regulamin imprezy który musi być zgodny z zasadami ogólnymi określonymi w Regulaminie imprez kpasg.net.

4.5. Imprezy na forum kpasg.net ogłasza się używając przycisku "Nowe manewry", jednocześnie dbając by termin imprezy nie kolidował z innymi wcześniej zgłoszonymi imprezami o charakterze ponadlokalnym.

5. Odpłatność

5.1. Organizator ma prawo określić odpłatność za uczestnictwo w imprezie oraz sposób jej uiszczenia.

5.2. Zebrana kwota może być przeznaczona na rekwizyty, pirotechnikę, paliwo do pojazdów lub wynajęcie pojazdów uczestniczących w imprezie czy inne wyposażenie potrzebne w realizacji imprezy.

5.3. Opłata może być również przeznaczona na opłacenie należności za wynajęcie terenu i/lub zabezpieczenie terenu imprezy.

5.4. Koszty wynikające z użyczenia pojazdu uczestniczącego w imprezie ustala użycząjący z organizatorem.

6. Przepisy porządkowe

6.1. Wszelkie elementy wykorzystane w czasie imprezy będące częścią scenariusza muszą być usunięte po zakończeniu imprezy lub doprowadzone do stanu pierwotnego.

6.2. Należy w bezwzględny sposób przestrzegać przepisów obowiązujących na terenie imprezy (np. zakaz palenia ognisk czy wkraczania na teren młodników z drzewostanem o wysokości poniżej 4m) i bezwzględnie wziąć te ograniczenia pod uwagę przy planowaniu terenu imprezy.

Regulamin wszedł w życie 20110425 0000

Edited by Guest
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

zmiana 20110511 1100

dodano punkt 4.5 w brzmieniu:

4.5 Imprezy na forum kpasg.net ogłasza się używając przycisku "Nowe manewry", jednocześnie dbając by termin imprezy nie kolidował z innymi wcześniej zgłoszonymi imprezami o charakterze ponadlokalnym.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Z dniem 2.10.2016 zostaje zmieniony zapis:

2.8. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie osobom uznanym przez niego za niepożądane. W szczególności dotyczy to tworzenia list na imprezy (niepożądany uczestnik musi być skutecznie poinformowany o zakazie uczestnictwa przed przybyciem na imprezę i skreślony z listy uczestników) jednakże nie wyklucza odmowy uczestnictwa w imprezie dla osób będących na miejscu (niezapisanych wcześniej na listę uczestników, małoletnich, będących pod wpływem alkoholu/środków odurzajacych, nie spełniających wymagań określonych dla imprezy itp.).

Na:

2.8. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie osobom uznanym przez niego za niepożądane. W szczególności dotyczy to tworzenia list na imprezy (niepożądany uczestnik musi być wyraźnie poinformowany przez PW lub w temacie manewrów o niedopuszczeniu go do imprezy, przed usunięciem z listy uczestników), jednakże nie wyklucza się odmowy uczestnictwa w imprezie dla osób będących na miejscu (niezapisanych wcześniej na listę uczestników, małoletnich, będących pod wpływem alkoholu/środków odurzających, nie spełniających wymagań określonych dla imprezy itp.).
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...