Jump to content

Regulamin KPASG.net 31.03.2011


sirwiz
 Share

Recommended Posts

I. ZASADY OGÓLNE

1. Zabrania się umieszczania treści pornograficznych, drastycznych, i innych uznanych powszechnie za nieetyczne oraz linków o wymienionej tematyce, a także spamu

2. Problemy techniczne oraz propozycje i sugestie związane z funkcjonowaniem Forum zgłaszamy do administratora lub moderatorów na PW (prywatna wiadomość), e-mail, lub poprzez odpowiedni dział forum (Forum techniczne)

3. Wszelkie problemy prywatne rozwiązujemy przy użyciu PW (prywatna wiadomość) lub e-mail

4. Zarejestrować się na forum mogą osoby które ukończyły 14 rok życia, przypominamy, że minimalna granica wieku do uczestnictwa w grach airsoftowych to 16 lat, za zgodą rodziców.

5. Żadna informacja zamieszona na KPASG.net nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na KPASG.net i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

6. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na KPASG.net stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

II. PISANIE POSTÓW i UMIESZCZANIE GRAFIK

1. Zawsze wypowiadaj się na temat, w sposób zgodny z zasadami polskiej pisowni

2. Wypowiedzi umieszczaj w odpowiednim dziale forum

3. Zanim stworzysz kolejny temat, upewnij się, czy nie był już poruszany na forum

4. Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść

5. W treści postu bądź precyzyjny, umieszczaj dokładne i zwięzłe informacje dotyczące danego problemu

6. Nie formatuj niepotrzebnie tekstu, unikaj pogrubionej czcionki, dużego i ogromnego rozmiaru oraz kolorowania; nie pisz WIELKIMI literami.

7. Chcąc zareklamować stronę, produkt lub też zbierać informacje od użytkowników, należy otrzymać zgodę Administratora. W przeciwnym wypadku takie działania skutkowały będą usunięciem postów oraz zablokowaniem użytkownika.

8. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści lub grafiki na łamach KPASG.net oświadcza, że jest ich autorem lub posiada do nich prawa autorskie. W wypadku cytowania, podaje źródło wraz z ewentualnym linkiem.

III.ZASADY DYSKUSJI:

Nie należy umieszczać komentarzy, które:

1. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

2. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);

3. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);

4. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);

5. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);

6. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

7. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:

8. są bezpośrednimi atakami na interlokutorów

9. zawierają linki do prywatnych stron www nie związanych z airsoftem lub tematem dyskusji

10. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

11. są reklamami (z wyłączeniem działu Oferty komercyjne)

12. są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem

13. nawołują do agresji

14. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

IV. Zasady szczególne, imprezy, ekipy i formacje

1. Na łamach KPASG dozwolone jest ogłaszanie imprez i walk airsoft odbywających się wyłącznie na terenach bezpiecznych i zabezpieczonych (nie narażających bezpośrednio zdrowia zarówno uczestników, jak i osób postronnych), oraz dopuszczających udział osób powyżej 18 lat lub w drodze wyjątku, za pozwoleniem prawnych opiekunów osób od lat 16.

V. Użytkownicy

1. Użytkownicy zobowiązują się do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji, a także gdziekolwiek indziej na KPASG.net. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości tych danych administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika z KPASG.net.

2. Jedna osoba może posiadać tylko JEDNO konto na KPASG.net. Konta osób posiadających więcej niż jedno konto na KPASG.net są usuwane.

3. Hasło użytkownika jest kluczem dostępu na stronę. W interesie użytkownika leży zachowanie go w tajemnicy przed osobami trzecimi.

4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z KPASG.net w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, zasadami przyjętymi na KPASG oraz Netykietą, stanowić może to dla administracji podstawę do natychmiastowego zamknięcia KPASG.net dla danego użytkownika oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo.

5. Zabrania się wykorzystywania KPASG.net do własnych celów komercyjnych i promocyjnych bez zgody administracji.

6. Zabrania się prowadzenia politycznej, religijnej lub rasistowskiej propagandy.

7. Użytkowanie forum jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KPASG.net - zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.( Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.)

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przetwarzanie podanych przez niego danych na KPASG.net przez administrację.

VI. Odpowiedzialność KPASG.net i użytkowników

1. Użytkownicy, którzy zapisują materiały z KPASG.net, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownicy KPASG.net ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem KPASG.net, ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na KPASG.net treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania KPASG.net, bądź innych stron dostępnych przez odnośniki ze strony KPASG.net, ani z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez Redakcję w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną przez użytkowników KPASG.net.

3. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do KPASG.net oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na KPASG.net, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

4. Użytkownik KPASG.net, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu KPASG.net lub w systemie służącym do przesyłania KPASG.net, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.

VII. Dostępność i funkcjonowanie KPASG.net

1. Administracja KPASG.net nie udziela gwarancji nieprzerwanej dostępności KPASG.net, ani żadnej innej gwarancji dotyczącej jej dostępności oraz jakości jej przekazu i odbioru. Administracja zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia KPASG.net w części lub w całości na takie okresy, jakie będzie uważała za stosowne według własnego uznania.

2. Administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania powodu dostępu do KPASG.net, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich użytkowników, w takim zakresie jaki będzie uważała za stosowny według własnego uznania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika forum. Użytkownicy nie przestrzegający regulaminu będą karani poprzez:

- ostrzeżenie i punkty ostrzeżeń, zgromadzenie 10 punktów skutkuje czasowym zakazem pisania,

- w rażących przypadkach naruszenia regulaminu użytkownik zostanie natychmiast wydalony z forum.

2. Administratorzy oraz moderatorzy mają prawo do kasowania, przenoszenia i edycji tematów i postów, które naruszają regulamin. Nie są przy tym zobowiązani do uzasadniania własnych działań.

3. Ponadto obowiązują na forum szczegółowe zasady działów, umieszczone w odpowiednich forach oraz inne przepisy szczegółowe umieszczone w tym dziale.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na łamach KPASG.net. Zamieszczenie na KPASG.net nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie z KPASG.net po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Edited by Guest
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Zostaje usunięty punkt 2 w rozdziale IV w brzmieniu

2. Członkowie ekip i formacji zarejestrowanych na KPASG.net muszą mieć ukończone 16 lat i pośród nich musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Ekipa lub formacja musi liczyć minimum 3 osoby.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...